NBC Årsmöte – Restaurangen Enskedehallen

Saturday September 4, 2021 11:30
 

Kallelse:     NBC Gullmarsplan BC ÅRSMÖTE

Datum:      2021-09-04
Tid:             13:30
Plats:          Enskedehallen (restaurangen)

Dagordning för årsmötet

 1. Ordförande öppnar årsmötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret,
  Förvaltningsberättelse (balans/resultaträkning)
 7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisor avser
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande
  verksamhetsår
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 12. Val av för en tid av 2 år (Valberedningens förslag)
  – Ordförande (2 år)
  – 3 Ledamöter i styrelsen (2 år)
  Val av för en tid av 1 år (Valberedningens förslag)
  –  Revisor (1 år)
  – Valberedning (1 år)
 13. Årsmötets avslutande

Vänligen anmäl dig deltagande å vi kan planera för antalet deltagare – efter årsmötet startar “uppstarts-eventet” i hallen följt av gemensam middag (se separat event)

RSVP deadline is past